يكي ازمهمترين ويژگي هاي عصرحاضرشتاب فزاينده تحولات علمي، تكنولوژي ، اجتماعي و … در آن است .جوامع انساني و سازمان ها براي بقاء ، پويايي و ايجاد تحولات سازنده در آينده ناگزير از دستيابي به گرايش هاي نوين مي باشند . از سوي ديگردر همه جوامع از نهاد آموزش وپرورش انتظار مي رود كه ضمن بازآفريني در فرهنگ و انتقال از روش هاي ارزشمند پيشينيان به نسل آينده سرمنشأ تغييرات و نوآوري هاي اجتماعي باشد.امروزه به علت رشد فناوري هاي رايانه اي ، سرعت نقل و انتقالات اطلاعاتي و مسأله انفجاردانش ، اطلاعات و دانش به سهولت مي تواند در اختيار همگان قرار گيرد وديگر مانند گذشته مدرسه تنها چارچوبي نيست كه معلم بخواهد دانش ، مهارت ها و ارزش ها را در آن به دانش آموزان منتقل كند بلكه وسائل ارتباط جمعي درشكل پذيري پنداره هاي دانش آموزان نقشي تعيين كننده دارند.در همين راستا يكي از رويكردهايي كه مي تواند در جهت پاسخ گويي به نياز فوق د رنظام هاي آموزشي مفيد واقع گردد، و امروزه دربسياري ازكشورهاي توسعه يافته اجرا شده و يا درحال اجرا شدن است ، گسترش استفاده از فن آوري اطلاعات وارتباطات درنظام هاي آموزشي وبه تبع آن تأسيس و توسعه مدارس هوشمند است.درمدارس هوشمند، فعاليت هاي مرسوم درمدارس ديگر به كمك فن آوري اطلاعات كاهش مي يابد. كميت وكيفيت تعاملات بين دانش آموزان ، معلمان و والدين ارتقا مي يابد و درنتيجه همافزايي حاصل ازتعاملات اين سه گروه امكان ايجاد شرايط يادگيري بهتربراي دانش آموزان فراهم مي گردد . مدرسه هوشمند مدرسه اي است كه با كمك فن آوري هاي نوين ، سيستم هاي آموزشي و ديجيتالي هوشمنددرصددسرعت بخشي به فرآيندياددهي ، يادگيري وبهبود مديريت به صورت كاملاً نظام يافته باشد. افزايش استفاده از رايانه در آموزش به يك نيازتبديل شده است. مابراي عقب نماندن ازقافله جهاني كه به سرعت نقش رايانه هارا درمشاغل گسترش مي دهند به سيستم آموزشي مناسب اين عصرنيازمنديم .

اين واحدآموزشي نيزدرراستاي تحقق اين مهم به ياري خداوندمتعال مي كوشد تاباارائه برنامه اي علمي مبتني برفناوري روزسهم كوچكي درراه رشدواعتلاي فرزندان ايران عزيزمان ايفاكند.

به اميد آباداني وپيشرفت ايران عزيز 

محمد قادری،  مدير مجتمع آموزشی و پرورشی مفید

به بالای صفحه بردن